facbook

Regulamin projektu

Projekt „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, na podstawie Umowy
nr UDA-POKL.08.01.01-18-331/11-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU
 W PROJEKCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Słownik pojęć

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 • Projekt: „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej”
 • Beneficjent: Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie
 • Biuro Projektu: Siedziba Podkarpackiej Izby Gospodarczej, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3
 • Strona internetowa projektu: www.profesjonalizacjakadr.pigkrosno.pl

 

 • Kandydat/Kandydatka do projektu: osoba dorosła (powyżej 18 r. życia z wyłączeniem
  os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) mieszkająca na terenie Województwa Podkarpackiego, pracująca[1] w branży turystycznej na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych ( komunikacja werbalna i niewerbalna, techniki sprzedaży, obsługa klienta oraz wybrany język obcy branżowy - angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański lub włoski).

 

 • Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów (Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami  potwierdzającymi kryteria dostępu – zał. 1, 2, 3, 4, 5, 6), które należy złożyć w Biurze Projektu
  w Krośnie w terminie podanym do publicznej wiadomości m. in. na stronie internetowej projektu.
 • Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik, Uczestniczka – osoba która została zakwalifikowana do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie oraz podpisała deklaracje uczestnictwa w projekcie w pierwszym dniu oferowanego jej wsparcia.
 • Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania umowy oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie. Umowa jest podpisywana tylko przez te osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po złożeniu przez kandydata/kandydatkę wszystkich dokumentów rekrutacyjnych i pozytywnym przejściu etapu rekrutacji oraz wniesieniu 10% odpłatności za udział w szkoleniach[2].
 • Kursy języka branżowego – do wyboru 1 z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański lub włoski, w ramach jednej tury osiem grup[3] w ilości min. 8 do max.12 os. w każdej na różnych poziomach zaawansowania, zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 3 godz. dydaktyczne na obszarze realizacji projektu ( łącznie 40 dni tj. 120 godz. dydakt./ 1 BO )
 • Warsztaty umiejętności zawodowych – trzy rodzaje warsztatów umiejętności zawodowych: „Komunikacja werbalna i niewerbalna”, „Techniki sprzedaży”, „Obsługa klienta”, 
  w ramach jednej tury osiem grup w ilości min. 8 do max.12 os. w każdej po 8 h dydakt. każda, zajęcia odbywać się będą w weekendy  (łącznie 3 dni warsztatowe tj. 24 godziny dydakt/1 BO)

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Beneficjentów Ostatecznych
  w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej”.
 2. Projekt „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
  w regionie,  Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest
  w terminie  od 01.03.2013 r. do 28.02.2015 r. na terenie powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego oraz miasta Krosna.
 3. W ramach projektu „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej” realizowane będą II tury obejmujące każdorazowo:
  1. kurs języka branżowego (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski)
  2. warsztaty umiejętności zawodowych: „Komunikacja werbalna i niewerbalna”, „Techniki sprzedaży”, „Obsługa klienta”

 

 1. Beneficjent Ostateczny może uczestniczyć tylko w jednej turze projektu.
 2. Celem projektu jest dostosowanie do lutego 2015 r. kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 145 osób dorosłych ( w tym ok. 102 kobiet) mieszkających na Podkarpaciu, pracujących
  w branży turystycznej na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna do potrzeb pracodawców. Wszystkie decyzje podejmowane
  w oparciu o Regulamin są zgodne z umową nr UDA- POKL.08.01.01-18-331/11-00 o dofinansowanie projektu „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej” z dnia 18.03.2013 roku, zawartą pomiędzy Podkarpacką Izbą Gospodarczą a Wojewódzkim Urzędem pracy w Rzeszowie.
 3. Kandydat musi spełniać kryteria dostępu na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (tj. pierwszym dniu oferowanego jej wsparcia).

 

§ 3

Uczestnicy projektu

 

1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności, spełniające łącznie następujące kryteria rekrutacji (dostępu):

 

 1. Zamieszkują na terenie Województwa Podkarpackiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia
  o zamieszkiwaniu na terenie województwa  podkarpackiego) zał. nr 1
 2. Są pełnoletnie - osoby powyżej 18[4] roku życia (weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz dowodu osobistego do okazania przy składaniu oryginału dokumentów w biurze projektu) zał. nr 2
 3. Posiadają status osoby pracującej w przedsiębiorstwie branży turystycznej[5] na terenie jednego
  z powiatów: krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki lub miasta Krosna, (weryfikacja na podstawie aktualnego zaświadczenia od pracodawcy) – zał. nr 3
 4. Nie prowadzą działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej – zał. nr 4

 

 1. Dodatkowo:

 

 1. Złożą oświadczenie o zarobkach – zał. nr 5  (po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych do projektu
  w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby o najniższych zarobkach)
 2. Zobowiążą się do wpłaty 10% wartości udziału w projekcie zgodnie z wnioskiem w wysokości 277,50 zł w terminie do 4 dni roboczych od ogłoszenia listy rankingowej – zał. nr 6
 3. Przystąpią do krótkiego testu weryfikującego stopień znajomości wybranego języka obcego
  i przypisania do określonych grup (o terminie i miejscu beneficjenci zostaną powiadomieni telefonicznie, za wyjątkiem osób które oświadczą w formularzu rekrutacyjnym, iż nie znają wybranego przez siebie języka obcego).

 

 1.   Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 160 osób pracujących w branży turystycznej, spełniających wymagane kryteria ( w tym min. 102 kobiety i 43 mężczyzn). W przypadku gdy do projektu zgłoszą się osoby niepełnosprawne, to pomieszczenia w których będą odbywały się szkolenia będą przystosowane do wymagań takich osób. (Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które będą wymagać specjalnych warunków mają możliwość oświadczyć ich zakres w formularzu rekrutacyjnym).
 2. Za dzień przystąpienia Uczestnika do projektu przyjmuje się dzień podpisania umowy oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat brały udział w szkoleniach (współfinansowanych ze środków unijnych) o identycznym zakresie merytorycznym jak szkolenia oferowane w ramach Projektu.

 

§ 4

Sposób rekrutacji uczestników projektu

 

 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
 2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dwóch turach ( pierwsza tura: kwiecień/maj 2013 rok., druga tura: styczeń/maj 2014 rok). Po każdej  turze rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych po 80 uczestników.
 3. Każda tura procesu rekrutacji przebiegała będzie w dwóch etapach:

- I etap: złożenie w wymaganym terminie dokumentów rekrutacyjnych (Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi aktualnymi załącznikami:

Zał. nr 1 - Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie woj. Podkarpackiego

Zał. nr 2 - Oświadczenie o wieku,

Zał. nr 3 - Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające status osoby pracującej w branży turystycznej na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna),

Zał. nr 4 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

Zał. nr 5 - Oświadczenie o zarobkach,

Zał. nr 6 - Oświadczenie o gotowości dokonania 10 % wpłaty udziału w projekcie.

- II etap: przystąpienie do testu językowego celem zakwalifikowania do odpowiedniej grupy poziomu językowego ( o wyznaczonym terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie).

 1. Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w siedzibie Beneficjenta bądź pobrać ze strony internetowej
     projektu www.profesjonalizacjakadr.pigkrosno.pl
 2. W okresie składania dokumentów rekrutacyjnych dwa razy w tygodniu (Środa, Piątek ) biuro projektu \będzie czynne w wydłużonych godzinach pracy tj. od 8.00 do 17.00.
 3. Terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Projektu.
 4. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Beneficjenta. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych każda osoba otrzyma potwierdzenie ich złożenia z dokładną datą i godziną przyjęcia dokumentów, natomiast
  w przypadku złożenia za pośrednictwem poczty/kuriera BO zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji. Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, jednakże muszą one być podpisane przez Beneficjenta Ostatecznego i zeskanowane. W przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną decyduje data przesłania e-maila, aczkolwiek muszą one zostać złożone w wersji oryginalnej w biurze projektu do 3 dni roboczych po terminie składania dokumentów rekrutacyjnych.
 5. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Beneficjenta. 
 6. Dokumenty złożone po upłynięciu wyznaczonego terminu, nie podlegają rozpatrzeniu.
 7. W przypadku osób, spełniających wymagane kryteria rekrutacyjne zweryfikowane na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych o ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie:
 1. zgłoszenie się min. 8 osób na dany język obcy o takim samym stopniu znajomości wybranego języka (weryfikowany na podstawie testu lub oświadczenia /z formularza rekr./ w przypadku osób nie posiadających znajomości wybranego języka)
 2. wysokości zarobków (w pierwszej kolejności zakwalifikują się osoby o najniższych zarobkach w grupie osób będących na takim samym poziomie znajomości wybranego języka obcego)
 3. w przypadku osób znajdujących się w takiej samej sytuacji decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu dokumentów do Beneficjenta).
 1. Na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych, utworzeniu grup językowych, wysokości zarobków i kolejności zgłoszeń zostanie sporządzona lista rankingowa ( os. zakwalif. + rezerwowych).
 2. Lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu.
 3. Potencjalni Beneficjenci Ostateczni zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do projektu telefonicznie lub e-mailowo.
 4. Przed podpisaniem umowy oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie potencjalny Beneficjent Ostateczny jest zobligowany do wniesienia częściowej odpłatności za udział w projekcie tj. 277,50 zł stanowiącej 10% faktycznych kosztów szkoleń oraz warsztatów na numer konta: 94 8642 1083 2002 8303 7454 0029 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie.
 5. Potencjalni BO będą podpisywali  umowy oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie w pierwszym dniu wsparcia.
 6. Osoby zrekrutowane w pierwszej turze a nie zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. Nie będą one jednak brane pod uwagę w pierwszej kolejności w drugiej turze rekrutacji. Osoby takie będą mogły wziąć udział w drugiej turze rekrutacji, jednak są zobligowane do  ponownego złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych w celu ich aktualizacji oraz wypełnienia testu językowego weryfikującego poziom znajomości języka obcego.
 7. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkoleń może zostać on zastąpiony kolejną osobą z listy rezerwowej reprezentującej podobny poziom znajomości danego języka obcego oraz mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich 3 rodzajach warsztatów umiejętności zawodowych.
 8. Kolejne osoby z listy rankingowej mogą przystąpić do projektu do momentu gdy nie odbędą się ostatnie zajęcia z pierwszego tematu warsztatów umiejętności zawodowych.

 

§ 5

Wsparcie szkoleniowe

 1. Wszyscy uczestnicy projektu obowiązkowo biorą udział w kursie języka branżowego oraz warsztatach umiejętności zawodowych.
 2. W ramach projektu każdy BO będzie brał udział w:
 •  kursie języka branżowego - do wyboru język angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański lub włoski (poziom określony przez kandydata oraz zweryfikowany na etapie rekrutacji na podstawie testu)
  w wymiarze 120h ( zajęcia odbywać się będą 2 x w tyg. po 3h dydaktyczne)
 • Warsztaty umiejętności zawodowych  ( 3 rodzaje warsztatów po 8 h dydaktycznych, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele)
  - Trening „Komunikacja werbalna i niewerbalna” ( 8h w soboty lub niedziele)
  - Trening „Techniki sprzedaży” ( 8h w soboty lub niedziele)
  - Trening „Obsługa klienta” ( 8h w soboty lub niedziele)
 1. Szkolenia językowe będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 3 godziny dydaktyczne po godzinach pracy Beneficjentów Ostatecznych.
 2. W przypadku braku chętnych przewidziano możliwość realizacji tylko jednego, dwóch, trzech lub czterech rodzajów zajęć językowych.
 3. Szkolenia języka branżowego będą się odbywać w terminie: od czerwca 2013 r. do lutego 2014 r. – pierwsza tura oraz od czerwca 2014 r. do stycznia 2015 r. – druga tura.
 4. Każdy kurs językowy będzie zakończony międzynarodowym egzaminem certyfikującym.
  Na etapie realizacji projektu zostanie ustalony odpowiedni rodzaj i poziom certyfikacji.
 5. Każdy BO ma obowiązek przystąpienia do egzaminu certyfikującego z języka obcego.
 6. W uzasadnionych przypadkach[6] istnieje możliwość zwolnienia BO z obowiązku przystąpienia do egzaminu certyfikującego z języka obcego. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do koordynatora projektu. BO zostanie powiadomiony o decyzji w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 7. W ramach projektu Uczestnikowi zostanie sfinansowana tylko jedna opłata egzaminacyjna.
 8. Warsztaty umiejętności zawodowych będą się odbywać w weekendy w terminie od czerwca 2013 r. do stycznia 2014 r. – pierwsza tura oraz od września 2014 r. do stycznia 2015 r. – druga tura.
 9. Uczestnicy kursu języka branżowego oraz warsztatów umiejętności zawodowych otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu oraz warsztatów.
 10. Poziom wiedzy uczestników wszystkich szkoleń zostanie zweryfikowany na podstawie wypełnionych testów językowych oraz testów wiedzy na warsztatach.
 11. Kursy językowe i warsztaty umiejętności zawodowych będą się odbywały w 8 – 12 osobowych grupach.
 12. Uczestnikom projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy ani zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
 13. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, podręczniki do nauki języka obcego, ubezpieczenie oraz wyżywienie podczas warsztatów umiejętności zawodowych.
 14. Absencja nieusprawiedliwiona na szkoleniach nie może przekraczać 20% całego kursu wybranego języka branżowego tj. 16 godzin dydaktycznych. Nieusprawiedliwiona nieobecność ponad 20% jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie.
 15. Uczestnicy projektu są zobowiązani do podpisywania list obecności na zajęciach szkoleniowych.
 16. Szkolenia będą odbywać się w wynajętych salach na terenie realizacji projektu (powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub Miasta Krosna) tj. w miejscach możliwie dogodnych dla BO.
 17. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Beneficjenta Ostatecznego spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniach mogą być:

a) oryginał lub kserokopia zwolnienia lekarskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez BO

c) pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych.

 1. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności nieusprawiedliwionych, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów udziału w projekcie, stanowiących 100% wartości szkoleń przypadających na jednego Uczestnika tj. 2775 zł.
 2. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy)  nie mogą stanowić więcej niż 20 % Uczestników jednej formy wsparcia w ramach tego samego projektu.
 3. Uczestnik projektu, który nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczony z udziału w Projekcie.

 

§ 6

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
 2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację.
 3. W przypadku, gdy przyczyną rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości szkolenia przypadającej na poszczególnego Uczestnika tj. 2775 zł.

 

§ 7

Monitoring Beneficjentów Ostatecznych

 

 1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet, testów (przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu szkoleń).
 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się podać dane, wypełniając formularz „Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS przez Beneficjenta.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania Beneficjentowi niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.
 2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu uczestnictwa” należy do Beneficjenta  w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.04.2013 r.
 5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 

[1] Przedsiębiorstwo w którym zatrudniony jest Kandydat/tka posiada siedzibę, filię lub oddział na terenie  powiatu krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna.

[2] Wynika z dokumentacji programowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

[3] Warunkiem utworzenia grupy z danego języka obcego jest zebranie min. 8 osób na zbliżonym poziomie znajomości danego języka obcego z uwzględnieniem większej liczby uczestników (do max 12 os.) w pozostałych  grupach.   Łącznie w 16 grupach językowych (dwie tury po 8 grup) ma uczestniczyć 160 osób.

[4] Osoby które na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych  mają ukończony 18ty rok życia.

[5] Przedsiębiorstwo posiada minimum jeden  wpis z poniższych kodów PKD:     
a)  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10)

b)  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego pobytu  (PKD 55.20)                                 
c)  Pola kempingowe i pola namiotowe (PKD 55.30)
d)  Pozostałe zakwaterowania (PKD 55.90)
e)  Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10)
f)  Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
g)  Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.2)
h)  Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów Turystyki (PKD 79.1)
i)   Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych:
      Działalność pilotów wycieczek (PKD 79.70.A)
      Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B)
j)   Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 91.01;91.02;91.03;91.04)
k)   Działalność związana ze sportem  (PKD 93.1)
l) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna ( PKD 93.2)

[6] Takich jak n.p.: trudność w doborze terminu, przypadki losowe, choroba, zmiana miejsca pobytu, brak możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie określonym przez Beneficjenta projektu  itp.